Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 palenshop.nl© is een online winkel van Hazeleger Constructie en Handelsonderneming vof

En is gevestigd en kantoorhoudend te Kootwijkerbroek, en staat ingeschreven bij de KVK met nummer 52991962

1.2 Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitlevering van uw bestellingen. Wij stellen uw gegevens niet aan derden ter beschikking.

1.3  Indien een klant van palenshop.nl© de algemene voorwaarden niet accepteert zoals deze zijn geformuleerd, vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order.

Artikel 2 – Toepassingen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden alleen van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit bestellingen op de site www.palenshop.nl

2.2 Het plaatsen van een bestelling, geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1 De aanbiedingen van palenshop.nl© zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

palenshop.nl© levert standaard uit voorraad, mocht het door u bestelde artikel niet beschikbaar zijn dan heeft zowel palenshop.nl© als de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Uiteraard zal palenshop.nl© met u contact opnemen om te bekijken of het mogelijk is u een alternatief te bieden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle prijzen die vermeld zijn bij palenshop.nl© zijn in euro’s exclusief BTW

4.2 Toekomstige prijswijzigingen hebben geen invloed op lopende orders.

Artikel 5 – Afzetgebied

5.1 palenshop.nl© levert uitsluitend aan klanten binnen Nederland mocht u buiten Nederland neem dan gerust contact met ons op. 

Artikel 6 – Bezorgkosten

6.1 Bezorgkosten worden niet toegekend aan de producten van palenshop.nl©

7.1 palenshop.nl© levert alle artikelen uit voorrraad, uitzonderingen daargelaten.

7.1.1 Afhalen. Indien u de door u bestelde producten voornemens bent af te halen. Kunt u dit aangeven tijdens het bestelproces. Tevens kunt u aangeven wanneer u voornemens bent af te komen halen zodat wij uw bestelling voor u klaar kunnen  zetten. Houdt u er rekening mee dat wij uw  producten afleveringsgereed moeten maken, zo u wenst kunt al de eerstvolgende werkdag na 12.00 uur uw producten afhalen. U kunt bij ons afhalen van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur, het afhaaladres is: De Spil 17, 3774 SE Kootwijkerbroek.

 

7.1.2.1 Plaatsing. Desgewenst plaatsen wij de door u bestelde producten op de desgewenste locatie binnen Nederland. De kosten voor binnen Nederland zijn altijd n.a.v. een door ons uitgebrachtte offerte

Uw bestelling wordt normaliter binnen 1 a 2 werkdagen na verzending bij u aangeboden.

7.2 Bij bezorgen en plaatsing is het transportrisico voor palenshop.nl©
7.3 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. palenshop.nl© is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

7.4 palenshop.nl© maakt voor de bezorging gebruik van de eigen vervoerder of van pakketdiensten.

Artikel 8 – Betalen

8.1 Er zijn diverse betalingsopties per leverwijze

8.1.1 selecteerd u leverwijze afhalen, dan heeft u de keuze tot betaling via Ideal of a contant bij afhalen

8.1.2 selecteerd u bezorgen, dan heeft u de keuze tot betaling via Ideal of d.m.v. een overboeking

 

8.2 In geval van faillissement, surseance van betaling zijn de vorderingen van de klant jegens palenshop.nl© onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Retourneren van een artikel

9.1 Wij geven u het recht om binnen 14 dagen na ontvangst uw koop te ontbinden mits de producten van palenshop.nl© zich in absolute nieuwstaat bevindt.

9.2 Indien u een beschadigde of foutieve producten heeft ontvangen dan wordt deze door palenshop.nl© omgeruild. Hiertoe dient u direct na ontvangst contact op te nemen via info@palenshop.nl onder vermelding van uw naam en het ordernummer.

9.3 Indien een product wordt geretourneerd welke naar het oordeel van palenshop.nl© schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal palenshop.nl© de klant hiervan in kennis stellen.

9.4 palenshop.nl© behoudt derhalve ten allen tijde het recht om het geretourneerde te weigeren of om slechts een gedeelte te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door schuld anders dan die van palenshop.nl© is beschadigd.

9.5 Kosten en risico van een retourzending zijn voor rekening van de klant. palenshop.nl© zal na acceptatie van het geretourneerde artikel binnen 10 werkdagen het te vergoeden of het gedeeltelijk te vergoeden bedrag restitueren.

9.6 Artikelen welke geretourneerd worden onder rembours worden door ons niet geaccepteerd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 palenshop.nl© verleent garantie op het geleverde artikel zoals deze is omschreven onder garantie. palenshop.nl©wijst elke aansprakelijkheid voor gevolgschades wegens foutieve installatie en/of ondeugdelijk handelen en/of een defect uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop palenshop.nl© geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor palenshop.nl© niet in staat is de verplichtingen na te komen.

11.3 palenshop.nl© heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat palenshop.nl© zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde artikelen gesloten overeenkomst(en) aan palenshop.nl© verschuldigd is, heeft voldaan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van palenshop.nl©